• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
 • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien. Sommige van deze studies kunnen we mee opnemen in onze overeenkomst, maar u kan als bouwheer deze partners ook zelf zoeken.

in kaart brengen bestaande toestand

Voor er kan ontworpen worden moeten we weten waarmee we aan de slag moeten. Dat kan een bestaand pand zijn, maar ook een onbebouwde grond, een stuk bos, of nog wat anders.

 1. Opmeten
  Het opmeten van bestaande panden kan worden uitgevoerd door ons eigen bureau met aangepaste meetapparatuur (lasermeting e.a.). Indien gewenst kan de bouwheer dit overlaten aan een landmeter. Deze dient dan wel een digitaal plan in Revit of Autocad formaat te bezorgen. We moeten deze plannen vaak nog deels bewerken om gebruiksklaar te maken. Deze bewerkingen worden in dat geval aangerekend in regie.
 2. Onderzoek bestaande toestand
  Buiten het opmeten van het gebouw is het ook raadzaam na te gaan wat de bestaande situatie is. We bedoelen hiermee te achterhalen waar exact alle putten, aansluitingen, voorzieningen zitten. Maar ook wat de stabiliteit van de woning is, of er eventuele vochtproblemen zijn die moeten aangepakt worden, enz. U kan dit laten onderzoeken door een externe partij, maar we kunnen dit ook, samen met de opmeting, uitvoeren door ons eigen bureau.
 3. Grondsondering

Tijdens de ontwerpfase is het noodzakelijk (zeker bij nieuwbouw) om een grondsondering te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Zij onderzoeken immers de bodemgesteldheid, waardoor de ingenieur een economische funderingswijze kan voorstellen.

energie-studies

Comfort is belangrijk in een woning en dat hangt samen met het energieverbruik van uw woning. Via energie-studies volgen we de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning nauwlettend op.

 1. E.P.B.-Verslaggever (verplicht)
  Bij het indienen van de bouwaanvraag zal de architect alle gegevens over isolatie en ventilatie moeten overmaken aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Energie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Hij doet aangifte bij de officiële instanties en controleert de effectieve uitvoering van de voorziene energiemaatregelen. Voor de start van de werken moet de EPB verslaggever een startverklaring indienen bij de bevoegde instanties. Na de uitvoering van de werken met deze een eindaangifte indienen.
  Meer info
 2. Ventilatieverslaggever
  De ventilatieverslaggever stelt een ventilatievoorontwerp op voor de start van de werken. Dat vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer. De EPB-verslaggever heeft het ventilatievoorontwerp nodig voor de opmaak van de startverklaring. Na de werken vraagt u de ventilatieverslaggever om het ventilatieprestatieverslag op te maken en op te laden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan. De prestaties uit het ventilatieprestatieverslag heeft de EPB-verslaggever nodig om op te nemen in de EPB-aangifte. Omdat EPB en ventilatie nauw met elkaar verbonden zijn, is het aangeraden dat deze energie-studies door één bureau gebeuren.
  Meer info

veiligheidscoördinatie (verplicht)

De verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator op bouwwerven is in 2001 ingevoerd om de ongevallen in de bouwsector te verminderen. De meeste ongevallen deden zich immers voor wanneer er meerdere aannemers gelijktijdig aan het werk waren op dezelfde werf. Veiligheidscoördinatie moet ervoor zorgen dat de veiligheid van alle partijen op de werf gegarandeerd wordt.

 1. VC-ontwerp
  Voor het indienen van de bouwaanvraag dient het ontwerp nagezien te worden door de veiligheidscoördinator.
 2. VC-uitvoering
  Tijdens de uitvoering van de werken zal deze coördinator erop toezien dat alles conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd wordt. Hij maakt na de werken tevens een post-interventiedossier op, omvattende de as-built-plannen, de technische fiches van de gebruikte materialen, onderhoudsvoorschriften, fotomateriaal tijdens de werken enz… Dit post-interventiedossier is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning.
  Meer info

ingenieurs

Een architect volgt je project globaal op en doet ook een aantal basis-berekeningen. Maar vaak wordt er een specifieke ingenieur bijgehaald om zaken meer gedetailleerd te berekenen.

 1. Stabiliteitsstudie (verplicht)
  Tijdens de behandeling van de bouwaanvraag door de gemeente, zal de ingenieur het project verder uitwerken ifv. de stabiliteit. Hij bepaalt wat de meest optimale funderingswijze is, berekent de grootte van de metalen liggers, kolommen, betonbalken en gewelven. De architect controleert of dit impact heeft op het architecturale ontwerp.
 2. Studie technieken (grote projecten)
  Ivm de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect een algemeen concept voorstellen. De gedetailleerde uitwerking gebeurt door de installateurs zelf (vb. berekening vermogen ketel, …). Soms dient de bouwheer bijkomend beroep te doen op een extern studiebureau voor de uitwerking van de (speciale) technieken (vb. verluchting, brandbestrijding, lift, domotica, alarm…).
 3. Studie akoestiek (specifieke projecten)
  Tijdens het ontwerp zal de architect advies verlenen mbt het akoestiek. Mogelijk (afhankelijk van de programma van het project) zal de architect de bouwheer vragen een externe studiebureau voor het akoestiek aan te stellen.

andere ontwerp-disciplines

Een architect teken je project globaal op, soms worden er andere ontwerpers bijgehaald om het ontwerp verder in dat vakgebied te kunnen verder optimaliseren.

 1. Studie interieur (optioneel)
  Het interieurontwerp (ingemaakte kasten, keuken, decoratiewerken) is niet inbegrepen in de architectuuropdracht. Wel stellen wij een basisplan van de keuken en badkamer ter beschikking, dat verder kan uitgewerkt worden door de keukeninstallateur. Of u kan ons uiteraard ook vragen om architectuur en interieur in één pakket te bestuderen en uit te werken.
 2. Studie buitenaanleg / tuin
  De stabiliteit van de terrassen aansluitend aan de woning wordt bekeken door de ingenieur en de uitvoering tijdens de werken. Het tuinontwerp is niet inbegrepen in de architectuuropdracht. Wij kunnen wel een basisplan opstellen waarmee u zelf aan de slag gaat, of wij kunnen een samenwerking met een tuinarchitect aangaan.

bijkomende opdrachten

Soms zijn er nog andere administratieve zaken die moeten gedaan worden. Deze kunnen soms door ons worden uitgevoerd, soms door de bouwheer, soms door een extern adviesbureau. Tijdens de gesprekken zullen we hierover meer vertellen wanner het nodig is. Hieronder een niet-limitatieve lijst van mogelijke opdrachten:

 • Plaatsbeschrijving aanpalende panden;
 • Dossier muurovername;
 • Coördinatie met buren;
 • Aanvraag rooien van bomen;
 • Historische studie;
 • Ecologische studie;
 • Socio-economische studie;
 • Asbuilt dossier;
 • Conformiteitsattest;
 • Verkavelingsaanvraag;
 • Milieuvergunning;
 • Premie aanvraag;
 • Lening aanvraag;