• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
 • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

architectuur

De Belgische wetgeving meldt dat u verplicht bent te werken met een architect. Dat is zo sinds 1939, toen het beroep van architect in ons land wettelijk beschermd werd. Ook de Orde van Architecten, opgericht in 1963, heeft een aantal deontologische regels vastgelegd waaraan elke architect zich moet houden in het belang van de bouwheer. Buiten deze regels en wetten is elke architect vrij zijn beroep in te vullen. Hier leggen we uit wat onze methodes zijn.

een niet limitatieve lijst van wat een architect voor u kan doen vindt u hier

samenwerken in fasen

Uw project gebeurt in verschillende stappen, aan elke stap is een uitgebreid takenpakket verbonden, sommige taken zijn door de wet verplicht, andere kunnen in overleg vastgelegd worden. Globaal gezien werken we steeds in twee stappen: eerst een VOORSTUDIEOPDRACHT daarna pas de BOUWOPDRACHT.

Het begint bij een kennismakingsgesprek, hier proberen we te achterhalen wat het project zou kunnen inhouden en of architect en bouwheer kunnen gaan samenwerken. Vervolgens gaan we in de voorstudieopdracht onderzoeken wat het programma is, wat er juist zal ver- of gebouwd worden, hoe dat zal gebeuren en tegen welk budget en timing.

Zodra dat op punt staat en we een definitief ontwerp hebben, kunnen we overgaan naar de bouwopdracht. Deze bevat twee fasen: eerst een planfase en dan een uitvoeringsfase. In de planfase werken we het ontwerp eerst verder uit naar een vergunningsaanvraag. Eventueel zoeken we met behulp van een offertedossier samen naar geschikte aannemers. Zodra de vergunning bekomen en de aannemers gevonden, zullen de werken worden uitgevoerd en volgen we de werken nauwkeurig op tot de oplevering en ingebruikname van uw project.

Hierbij gaan we nog verder in op elke fase:

 1. prospectiefase
  Het is niet alleen belangrijk dat je een goede architect vindt, hij/zij moet ook volledig op jouw golflengte zitten. Daarom is een voorafgaand gesprek een must. Dit gesprek, houdt geen enkele verdere verplichting in. Een kennismakingsgesprek op kantoor is gratis, een gesprek met plaatsbezoek (vooral bij verbouwingen) is dat [bij ons] niet. Onze tarieven vindt u in de infofiche.
 2. voorstudiefase
  Bij een verbouwing is het handig te weten wat de huidige situatie is. Er dient een opmeting en een onderzoek van het bestaande pand te gebeuren. Aan elk perceel zijn ook stedenbouwkundige voorschriften verbonden, bij een ontwerp moet men altijd van daaruit starten. Daarom worden deze bij de gemeente opgevraagd. Ook is het belangrijk dat de architect weet wat je budget is, wat jouw wensen zijn, welke stijl je graag ziet, wat je helemaal niet mooi vindt, enz. Hoe meer de architect weet, hoe groter de kans dat het ontwerp je bevalt. Wees niet te zuinig met informatie, wij filteren wel wat we kunnen gebruiken en wat (voorlopig) niet. Op basis van deze gesprekken en de stedenbouwkundige bepalingen maakt de architect eerst een schetsontwerp, daarna een voorontwerp met daarbij een benaderende kostenraming. Via verschillende contactmomenten verfijnen we het ontwerp zodat het zo goed als volledig past in jou verwachtingspatroon en budget. Soms wordt er enkel een beknopte haalbaarheidsstudie gedaan (zonder ontwerp).
 3. vergunningsaanvraagfase
  Wanneer een definitief ontwerp met aanvaarde kostenraming bereikt is, wordt er een administratief aanvraagdossier opgesteld. De architect staat in voor de volledige samenstelling, opvolging en verder afhandelen ervan. De bouwheer dient dit wel digitaal te ondertekenen en in te indienen.
  Noot: De Omgevingsvergunning vervangt en verenigt sinds 01/01/2018 de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden dus ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.
 4. aanbestedingsfase
  De bedoeling is dat het project ook zal uitgevoerd worden, hiervoor moeten meestal aannemers gezocht worden. In een standaard methode is de bouwheer diegene die de contracten met de aannemers dient aan te gaan. Het is dus deze die de prijzen gaat opvragen. Een aannemer heeft echter wel een leidraad nodig. Het is dus geen slecht idee om uw architect ook in deze fase te betrekken. Tijdens het wachten op de vergunning stellen we een uitvoeringsdossier op, dit omvat uitvoeringsplannen, meetstaat en eventueel een lastenboek. Het lastenboek bestaat uit een omschrijving van de werken en de richtlijnen voor de uitvoering. Ook de materiaalkeuze, de kleur, de verwerking, enz. staan hierin vermeld. De meetstaat is een opmeting van de hoeveelheden van de gebruikte materialen en dient als basis voor de prijsofferte van de aannemers. De architect kan je helpen met het vergelijken van de offertes en geeft advies bij de keuze van de aannemer. Ook bij het aanstellen van ingenieurs en studiebureaus die voor het project noodzakelijk zijn kan de architect u bijstaan. Belangrijk in deze fase is dat er effectief overeenkomsten met duidelijke afspraken worden opgesteld, dit gebeurt tussen bouwheer en uitvoerder.
 5. uitvoeringsfase
  Als er een akkoord is tussen bouwheer en aannemer(s), is het aan de architect om te controleren of deze zijn taak correct uitvoert. Daarom is het belangrijk dat er op regelmatige basis werfvergaderingen en werfbezoeken plaatsvinden. Hierbij worden de uitgevoerde werken door de partijen geëvalueerd. De architect maakt hiervan een werfverslag dat als leidraad dient voor de verdere werkzaamheden.
  Noot: een architect doet nooit werftoezicht, dat zou betekenen dat deze permanent op de werf aanwezig is en dat is uiteraard niet mogelijk.
 6. neventaken
  De architect kan de bouwheer ook op administratief vlak bijstaan. Controleren van vorderingstaten en facturen van de aannemer en bij eventueel meerwerk gaat deze na of de prijsberekening van de aannemer overeenstemt met wat in de overeenkomst stond vastgelegd. Ook zijn er enkele bijkomende diensten zoals ingenieurs, energiedeskundigen, veiligheidscoördinatoren, … Kijk hiervoor bij ‘nevenstudies’
 7. opleveringsfase
  Tenslotte kan de architect u ook bijstaan bij de oplevering van de werken. Dit is een rondgang, samen met bouwheer, aannemer en architect waar alle puntjes worden genoteerd die nog niet in orde zijn. Er wordt een termijn vastgelegd waarin dit moet gebeurd zijn, alsook een boete wanneer het niet in orde geraakt. Een belangrijke moment dus als u niet eeuwig met die kleine puntjes wil blijven zitten.

uitvoering in fasen

Uw werf zal in fasen worden uitgevoerd. Als architect volgen we minimaal op tot deel I. Als er in de delen erna ook stabliteitswijzigingen komen, dan MOET ook daar een architect de opvolging doen.

DEEL I: “ruwbouw- wind en regendicht”

 1. Voorbereidende werken
 2. Ondergrondse werken
 3. Ruwbouwwerken
 4. Dakwerken
 5. Gevelsluitingen

DEEL II: “afbouw en techniek”

 1. Afbouwwerken en afwerkingen (vloeren, wanden, plafonds, binnendeuren, trappen, …)
 2. Technieken fluida (loodgieterij, ventilatie, verwarming, …)
 3. Technieken elektra (elektriciteit, verlichting, domotica, …)

DEEL III: “afwerking”

  1. Schilderwerken (binnen en buiten)
  2. Buitenaanleg (terrassen, tuinen, …)
  3. Vast meubilair (keuken, dressing, badkamer, …)

architecten – bouwers

Wij kunnen ook uw project volledig “sleutel-op-de-deur” afwerken.
Er bestaat een manier om originaliteit en persoonlijkheid te combineren met een vooraf bepaald budget en vastgelegde termijn. Architecten-bouwers past een formule toe die het moderne antwoord is op de hoge verwachtingen van al wie wil bouwen. Ze waarborgt u van bij de start de totaalprijs en de bouwtermijn. Enkel architecten die lid zijn van deze vereniging kunnen de budgetten en termijnen ook werkelijk verzekeren.

Een architect is niet automatisch mandataris voor zijn klant. Hij of zij voert normaal een opdracht uit op rekening van de bouwheer, maar niet in diens naam, dus vertegenwoordigt de architect de bouwheer niet. Toch kan een architect als mandataris optreden, zoals expliciet voorzien in het artikel 10.3 van de deontologische code: “De architect mag door de bouwheer belast worden om in naam van en voor rekening van deze laatste het geheel van de handelingen te verrichten die de verwezenlijking van een bouwwerk meebrengen". In de formule architecten-bouwers bevat deze overeenkomst daarbovenop nog een extra: de bouwheer geeft aan de architect de volmacht om in zijn plaats op te treden. Kortom, als bouwheer hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Bij een goed beheer van het budget kan de kostprijs bij de eindafrekening lager uitvallen dan begroot. Die besparing komt vanzelfsprekend ten goede aan de bouwheer.

ereloon

Een goede architect moet niet alleen creatief zijn, maar moet ook in staat zijn zich te houden aan het vooropgestelde budget. Tijdens de bouw behoort het ook tot de taak van de architect het budget onder controle te houden. Als deze zijn verplichtingen nakomt en op creatief, technisch en organisatorisch vlak doet wat verwacht wordt, is deze zijn ereloon zeker waard.

Hoeveel het ereloon concreet bedraagt, kan op verschillende manieren bepaald worden en elke architect mag dat op zijn manier doen. Door een bepaald percentage van de totale aannemingssom. Via een forfaitaire prijs, in uitzonderlijke gevallen werkt de architect in regie. De betaling wordt in principe uitgevoerd in meerdere schijven, naarmate het project vordert. U kunt ervan uitgaan dat 50% van het werk uitgevoerd wordt vóór het indienen van de bouwaanvraag. In onze infofiche vindt u onze tarieven.